SHAHEN SHAH-KARA DARIDA

Суки Среднеазиатской овчарки

ALI ALADJA ALA BEL SHAHEN SHAH-KARA

DON FEDEL x ALI ALADJA FERRARI

Полная родословная

PEDIGREE

Дата рождения: 04.01.2018

SHAHEN SHAH-KARA S-AKURA

SHAHEN SHAH-KARA JANGIR ULU х IRI

Полная родословная

PEDIGREE

Дата рождения/DATE OF BIRTH 19.11.2019

Мать пометов: G

DEKER GURP GYULDUZ

ARYSTAN ALGA ONAT x SHAN-SHOHRAT YUTA

Полная родословная

PEDIGREE

Дата рождения/ DATE OF BIRTH  28.11.2019

SHAHEN SHAH-KARA RIANNA ARASSA KAN

BAHMAL YAR RUSLANRAMENSKIY GRIZLI BAGIRA

Полная родословная

PEDIGREE

Дата рождения/ DATE OF BIRTH  15.11.2019

Мать пометов : D

CH-FEERIYA SHAHEN SHAH - KARA BAYAZET ALLU

 ATA HOSH CHENGEN  х  TIRANA BAYAZ BURI

Полная родословная

Дата рождения: 28.11.2015

RAMENSKIY GRIZLI BAGIRA

BABUR X DVOR BOYAR ZHENISH

Полная родословная

PEDIGREE

Дата рождения/DATE OF BIRTH

19.10.2013

IRI

ZHAHAN DLYA MINIMAKS x KAYFIYAT IZ KLOVI

Полная родословная

PEDIGREE

Дата рождения/DATE OF BIRTH

26.10.1013